Polityka prywatności

Polityka prywatności strony TechTag

Administratorem strony internetowej jest spółka TECHTAG sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku, ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000865160, NIP 9662144151 (dalej jako „Spółka”).

Dane przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności. Udostępnienie danych osobowych przez użytkownika ma charakter dobrowolny i dotyczy wyłącznie procedur związanych ze składaniem zapytań i nawiązywaniem kontaktu z serwisem internetowym.

Dane przekazane serwisowi przez użytkowników

Serwis internetowy zbiera informacje o użytkownikach za pośrednictwem zamieszczonego na stronie internetowej formularza, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika i przedstawienia za zgodą użytkownika informacji handlowej. Użytkownik może przekazać serwisowi internetowemu za pomocą formularza dane osobowe takie jak imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail oraz inne dane użytkownika wskazane w pytaniu skierowanym za pośrednictwem formularza.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

W zakresie, w jakim serwis internetowy zbiera od użytkowników dane osobowe, serwis pełni obowiązki administratora danych i przetwarza dane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę w celach:
udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza;
realizacji zamówień usług i produktów tworzonych lub współtworzonych przez serwis internetowy;
marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług serwisu internetowego;
udzielenia informacji o usługach świadczonych na rzecz użytkownika na podstawie odrębnej umowy, którą zawarł ze Spółką;

Podanie danych jest zupełnie dobrowolne. Skorzystanie z formularzy na stronie internetowej równoważne jest udzieleniu zgody na przetwarzanie danych w celach wymienionych powyżej.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym na marketing usług własnych serwisu internetowego oraz do przenoszenia danych. Użytkownik jest uprawniony do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, a także do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe, zebrane za pośrednictwem strony internetowej przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny do wypełnienia celów, dla których zostały one pobrane.

Informacje handlowe

Spółka nie przesyła niezamówionych informacji handlowych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na jej otrzymywanie, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. Odbiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych przez złożenie Spółce stosownego oświadczenia, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Gromadzenie danych zbieranych automatycznie („plików Cookies”)

Zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką, serwis internetowy przechowuje zapytania HTTP kierowane do jego serwera, które są pobierane automatycznie od użytkowników odwiedzających stronę internetową (zwane „plikami Cookies”). Informacje zapisane w plikach Cookies, serwer serwisu internetowego może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Korzystanie z witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie plików Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia plików Cookies dokonując odpowiedniej konfiguracji przeglądarki.

Pliki Cookies zawierają między innymi następujące dane:

publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie;
informacje o typie systemu operacyjnego użytkownika;
informacje o przeglądarce użytkownika,
odwiedzane przez użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu.

Pliki Cookies nie zawierają żadnych danych identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Wykorzystywanie plików Cookies

Zebrane pliki Cookies są przez serwis internetowy przechowywane przez czas nieokreślony wyłącznie w celach pomocniczych, służących do administrowania stroną internetową. Serwis internetowy wykorzystuje pliki Cookies wyłącznie w celach statystycznych oraz celem dopasowania zawartości i układu strony internetowej do potrzeb odwiedzających ją użytkowników.

Zmiany w polityce prywatności

Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Centrum serwisowe TechTag
Stawki 8/Lokal U9, 00-193 Warszawa
Pon-pt 10.00-20.00, sob 10.00-18.00
+ 48 889 559 888 - Centrum serwisowe
1 / 1
Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej dostępności, personalizacji, obsługi kont użytkowników czy aby zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.
Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Regulaminie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych do celów zgodnych z Polityką prywatności.
X
Akceptuje

Форма для карточек

Доставка-форма